Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
March 22, 2013
Image Size
77.9 KB
Resolution
897×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,421 (6 today)
Favourites
456 (who?)
Comments
13

Camera Data

×
08 bookmark by cantieuhy 08 bookmark by cantieuhy
Chibi bookmark for Amun :D
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Add a Comment:
 
:icondrfedor:
DrFedor Featured By Owner Jul 9, 2014  Professional Traditional Artist
it's pretty, agree! %)
Reply
:iconlightblueraven:
LightBlueRaven Featured By Owner Nov 5, 2013  Student General Artist
I think I've fainted.
it's... so... PRETTY!!
Reply
:iconnumbe-del-cielo:
Numbe-Del-Cielo Featured By Owner Apr 13, 2013  Hobbyist Traditional Artist
I love it!!
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Mar 24, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Dễ thương quá ~~~~ :icongyaaplz:
Reply
:iconfree4u:
free4u Featured By Owner Mar 24, 2013  Student Photographer
great
Reply
:iconoriff4ever:
oriff4ever Featured By Owner Mar 24, 2013  Hobbyist General Artist
Truyện gì thế ss?? :?
Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Mar 24, 2013
Động phòng hoa chúc cách vách_ Amunbook Đinh Tỵ :3
Reply
:iconoriff4ever:
oriff4ever Featured By Owner Mar 25, 2013  Hobbyist General Artist
Đây là tấm bookmark tặng kèm trong sách ạ??? Nhìn dễ thương quá, em thích bìa chị vẽ cho bên Amunbook lắm, cái nào cũng đẹp!!! @__@
Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Mar 26, 2013
thank em :D
Reply
:iconoriff4ever:
oriff4ever Featured By Owner Mar 28, 2013  Hobbyist General Artist
Không có chi ạ!!!! Em ngưỡng mộ chị lâu lắm rồi!!!! ÒvÓ
Reply
Add a Comment: