Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 27, 2012
Image Size
455 KB
Resolution
620×875
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,190
Favourites
219 (who?)
Comments
27
Downloads
28
×
Duy Bach by cantieuhy Duy Bach by cantieuhy
:D
Add a Comment:
 
:iconlauramma:
lauramma Featured By Owner Feb 2, 2013  Student Digital Artist
Gosh I absolutely love this page, it's just so wonderfull :faint:
Reply
:iconsinhnhi678:
SinhNhi678 Featured By Owner Oct 31, 2012
Con công ss vẽ đẹp thiệt à nha :">
Ước j Ka cũng đủ trình để vẽ đk như ế :)) Tiếc là ngay cả ngồi tô có 2 tiếng mà cũng thán tới zời cũng điếc tai thì chắc còn lâu mới làm đk quá :))))
Btw, con công này mê zai => Ka thích =))))))
Reply
:iconautomnal-glimpse:
automnal-glimpse Featured By Owner Oct 30, 2012  Hobbyist General Artist
I wish I could understand, this looks really great !!
Reply
:icontwoantlers:
twoantlers Featured By Owner Oct 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
:o what does this beauty mean!
Reply
:iconcurlyhair:
curlyhair Featured By Owner Oct 28, 2012  Professional Digital Artist
I don't understand anything but it looks funny and I really like your style XD
Reply
:iconwillx03:
Willx03 Featured By Owner Oct 28, 2012  Hobbyist Traditional Artist
AMAZING!
Reply
:iconzzpopzz:
zzpopzz Featured By Owner Oct 28, 2012  Hobbyist General Artist
bọn thú bây h bẩn tính vật
hôm nọ e chụp bằng đt thì nó đần mặt ra mà đứa khác chụp bằng eos thì nó múa may đủ kiểu, vầy là sao :<
Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Oct 29, 2012
uh, nhất là tụi trong sở thú, kiêu lắm
Reply
:iconxhinaxx:
xHinaxx Featured By Owner Oct 28, 2012  Hobbyist
great page!! :heart:
Reply
:iconpotatopou:
PotatoPou Featured By Owner Oct 28, 2012  Student Traditional Artist
công đực thấy giai mà xỏe đuôi phấn khích =]]
boy love everywhere =]]
Reply
Add a Comment: